271-001


$25
שלושה מאובני אמוניטים
3 ammonite fossils

271-002


$25
אמונית, קיפוד ים מאובן ושברי מאובנים נוספים
Ammonite, fossilized sea urchin, with additional fossil fragments

271-004


$25
שני כלי צור פרה היסטוריים אבן יד דו צדדית וליבת צור, 10X9 ס"מ, 5X4 ס"מ
Two pre-historical flint tools, two sided hand axe and a flint lithic core, 10x9 cm, 5x4 cm

271-006


$25
שלושה ראשי חצים שבורים צלבני, רומי, ביזנטי
Three broken arrow heads, crusade, roman, byzantine

271-007


$50
לוט 19 שברי תכשיטים, א"י מהתקופה הרומית עד לתקופה העותמאנית
Lot of 19 fragments of jewelry, Eretz-Israel, roman to ottoman periods

271-008


$30
צלוחית חרס מחופה בגלזורה טורקיז מרכז אסיה, מאות 12-13
Terracotta saucer coated with turquoise glazing, central Asia, 12-13 C. CE

271-010


$40
חותם אבן עם מוטיבים גיאומטרים המזרח הקרוב הקדום
Stone stamp with geometrical motifs, ancient near east

271-011


$160
חותם גליל מקורניאול מגולף מראה דמויות בטקס, אזור המזרח הקרוב הקדום, 1000 שני או ראשון לפנה"ס
Cylinder stamp made of carved carnelian, showing figures in a ceremony, ancient near east area, 1st of 2nd 1000 BC

271-019


$40
שני כדי חרס, תקופת ברונזה קדומה 2 2900-2500 לפנה"ס, חיפוי אדום, שניהם מצב טוב, תיקונים וסדקים
Two clay jugs, early Bronze Age II, 2900-2200 BCE, red slip, both in good condition, repairs and cracks

271-020


$60
כד חרס עם חיפוי אדמדם, תקופת הברונזה הקדומה 2, 2900-2500 לפנה"ס, תיקונים והדבקות
Pottery jug with reddish slip, early Bronze Age II, 2900-2500 BCE, repairs and paste

271-021


$40
כד חרס תקופת הברונזה הקדומה 2 2900-2500 לפנה"ס, ידית משוחזרת, מלבד זאת שלם, גובה 11 ס"מ
Pottery jug, early Bronze Age II, 2900-2500 BCE; loose handle otherwise complete, height 11 cm

271-022


$60
כד חרס עם משפך איסוף וידיות מדף, חיפוי אדום-חום, תיקון גדול בחלק העליון של הכלי, גובה 12.5, תקופת הברונזה הקדומה
Clay jug with collecting spout and shelf handles, red-brown slip, major repair to the upper part of the vessel,early bronze age, height 12.5 cm

271-023


$40
כד חרס אדום, תקופת הברונזה הקדומה II 2900 עד 2500 לפנה"ס, תיקון
Middle bronze age II, red pottery jar, repaired

271-024


$70
כד חרס עם ידית, תקופת הברונזה הקדומה 2, 2900-2500 לפנה"ס, מצב טוב, נדיר, מלבד סדק קל ותיקון בשפה, גובה 17 ס"מ
Pottery jug with handle, early Bronze Age II, 2900-2500 BCE, good condition, rare, except for a minor crack and repair to the lip, height 17 cm

271-025


$40
שלושה כלי חרס קטנים, תקופת הברונזה הקדומה 2, 2900-2500 לפנה"ס, מצבים שונים
Three small pottery vessels, early Bronze Age II, 2900-2500 BCE, various conditions

271-027


$60
פכית חרס, תקופת הברונזה הקדומה 3000-2200 לפנה"ס עם עיטור פלסטי, שלם, עם חור טומאה
Terracotta juglet, early bronze age 3000-2200 BC, with ornament, whole with a hole to mark impurity

271-028


$180
קערת חרס אדומה בחוץ ושחורה בפנים, קפריסין, תקופת הברונזה הקדומה I, 3000 לפנה"ס, מלבד סדק קטן, מצב טוב, נדיר
Pottery bowl, red on the outside black on the inside, Cyprus, early Bronze Age I, 3000 BCE, good condition except for a small crack, rare

271-029


$100
נר שמן מחרס 4 פיות, תקופת הברונזה התיכונה 1, 2200-2000 לפנה"ס, מצב טוב, טיפוס נדיר, צ'יפים קטנים בשפה
Clay oil lamp, 4 wicks, middle Bronze Age I, 2200-2000 BCE, good condition, rare type, chipped lip

271-031


$30
כד חרס אדום, שתי ידיות אחת שבורה, חיפוי אדום, תקופת ברונזה התיכונה II שנים 2900 עד 2500 לפנה"ס, גובה 11 ס"מ
Early bronze age pottery jar, 2900 – 2500 bc, 11 cm high

271-032


$80
גביע חרס, מחופה אדום תקופת הברונזה התיכונה, 2000-1550 לפנה"ס, שלם
Terracotta goblet with red coating, middle bronze period 2000-1550 BC , complete

271-033


$35
פכית חרס עם ידית, תקופת הברונזה התיכונה 2, 2000-1800 לפנה"ס, קילוף בגוף, סדקים, גובה 12 ס"מ
Clay jar with handle, middle bronze age II, 2000-1800 BCE, pealing on body and a crack, height 12 cm

271-034


$80
כד חרס קטן עם ידית תקופת הברונזה התיכונה II, בין 2000-1550 לפנה"ס, מצב שלם, ללא תיקונים
Small pottery jug with handle, middle Bronze Age II, 2000-1550 BCE, intact condition, without any repairs

271-035


$40
כד חרס עם שתי ידיות תקופת הברונזה התיכונה 2, 2000-1550 לפנה"ס, תיקונים רבים
Pottery jug with two handles, middle Bronze Age II, 2000-1550 BCE, multiple repairs

271-036


$90
כד חרס צורת טורפדו, תקופת הברונזה התיכונה 2 2000-1550 לפנה"ס, מושלם, אורך 16 ס"מ
Torpedo shaped pottery jug, middle Bronze Age II, 2000-1550 BCE, perfect condition, length 16 cm

271-037


$40
כד חרס עם שתי ידיות, תקופת ברונזה תיכונה שניה, 2200-1500 לפנה"ס, גובה 18.5 ס"מ
MBII pottery jar with 2 handles, 2000 – 1550 bc, 18,5 cm

271-038


$90
לוט של 5 ידיות אבן של סכינים וכלי נשק, תקופת הברונזה התיכונה, 2000 עד 1550 לפנה"ס, כולם מצב טוב, אחד לא גמור
5 middle bronze age stone pommels of daggers and knifes, 2000 – 1550 bc

271-039


$50
כד חרס טורפדו, ברונזה תיכונה II, בין 2000-1550 לפנה"ס, תיקון בצוואר, גובה 19 ס"מ
Pottery torpedo jar, middle Bronze Age II, 2000-1550 BCE, repair to neck, height 19 cm

271-040


$120
כד חרס עם ידית כפולה תקופת הברונזה התיכונה 2, 2000-1550 לפנה"ס, תיקונים קלים בשפה, גובה 16 ס"מ
Clay jug with double handles, middle bronze age II, 2000-1550 BCE, minor repairs to the lip, height 16 cm

271-041


$60
פכית חרס עם ידית כפולה תקופת הברונזה התיכונה 2, 2000-1800 לפנה"ס, תיקון בגוף, גובה 14 ס"מ
Clay jar with double handles, middle bronze age II, 2000-1800 C. BCE, repair to body, height 14 cm

271-042


$140
כד חרס טורפדו גדול במיוחד תקופת הברונזה התיכונה 2, בין 2000-1550 לפנה"ס, גובה 31 ס"מ, צ'יפ קטן בשפה
Pottery torpedo jar, particularly large, middle Bronze Age II, 2000-1550 BCE, height 31 cm, minor chip to the lip

271-043


$60
קערת חרס, תקופת הברונזה התיכונה 2 2000-1550 לפנה"ס, מצב טוב
Pottery bowl, late Bronze Age II, 2000-1550 BCE, good condition

271-044


$220
כד חרס "תל אל יהודיה" עם ידית מצב טוב, פיה משוחזרת, נדיר, תקופת הברונזה התיכונה 2, 2000-1550 לפנה"ס, גובה 15 ס"מ
Clay jug "Tel el-Yahudiyeh" with handle, good condition, reconstructed spout, rare, middle bronze age II, 2000-1550 BCE, height 15 cm

271-046


$25
כלי חרס "tea pot", שתי ידיות ומשפך (שבור) שפה שבורה, תקופת הברונזה התיכונה 1, 2200-2000 לפנה"ס, גובה 15 ס"מ
Pottery "teapot", two handles and spout (broken), damaged rim, middle Bronze Age I, 2200-2000 BCE, height 15 cm

271-047


$60
כד חרס, סיר בישול, עם שתי ידיות קטנות תקופת ברונזה תיכונה 1, 2200-2000 לפנה"ס, גובה 15 ס"מ, תיקון גדול בגוף
Clay jug cooking pot, with two small handles, middle bronze age I, 2200-2000 BCE, height 15 cm, major repair to the body

271-049


$30
צפחת חרס, תקופת הברונזה המאוחרת צוואר וידית משוחזרים
Terracotta flask, late bronze age period, neck and handle reconstructed

271-050


$70
קערת חרס, תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס,גובה 9 ס"מ קוטר 13 ס"מ
Late bonze pottery bowl, height 9 cm, diameter 13.5 cm

271-051


$40
כד חרס (ידית וצוואר חסרים) א"י תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 לפנה"ס, גובה 16 ס"מ
Pottery jug (missing handle and neck), Eretz Israel, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, height 16 cm

271-052


$80
קערת חרס, תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 לפנה"ס, שלם, קוטר 19 , גובה 5 ס"מ
Terracotta bowl, late bronze period 1550-1200 BC, whole, diameter 19, height 5 cm

271-053


$40
כד חרס קטן עם ידית, תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 לפנה"ס, עבר הברקה, תיקון בידית ובשפה, סדק בגוף, גובה 13 ס"מ
Small clay jug with handle, late bronze age, 1550-1200 BCE, polished, repairs to handle and lip, crack to body, height 13 cm

271-055


$50
כד חרס עם ידית ומשפך תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, גובה 21 ס"מ, מצב טוב, בלי תיקונים
Clay jug with handle and spout, late bronze age, 1550-1200 BCE, height 21 cm, good condition, no repairs

271-057


$50
קערת חרס אדומה, תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 לפנה"ס
Red pottery bowl, late Bronze Age, 1550-1200 BCE

271-058


$90
שתי קעריות חרס, תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 לפנה"ס, מצב טוב (פגמים זעירים)
Two small pottery bowls, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, good condition (minor damages)

271-059


$60
כד חרס "Teapot", עם שתי ידיות קטנות וזרבובית, תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, מצב טוב מלבד תיקון בשפה, גובה 12 ס"מ
"Teapot" clay jug, with two small handles, late bronze age, 1550-1200 BCE, good condition apart from repairs to the lip, height 12 cm

271-060


$100
כד חרס עם ידית ופית תלתן תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, גובה 26 ס"מ, מצב מושלם
Pottery jug with handle and clover shaped spout, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, height 26 cm, perfect condition

271-061


$60
קערת חרס, תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 לפנה"ס, בעלת חיפוי קל, סדק בבסיס, קוטר 14 ס"מ, גובה 5 ס"מ
Terracotta bowl, late bronze period 1550-1200 BC, light coating, crack on base, diameter 14 cm, height 5 cm

271-062


$120
כד חרס עם ידית ופיה צורת תלתן תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, גובה 26 ס"מ
Pottery jug with handle and a clover shaped spout, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, height 26 cm

271-063


$60
קערת חרס, תקופת ברונזה מאוחרת 1550-1200 לפנה"ס, גובה 10.5, קוטר 20.5 ס"מ
Clay bowl, late bronze age, 1550-1200 BCE, height 10.5 cm, 20.5 in diameter

271-064


$120
כד חרס לבן-צהוב תקופת השופטים, ברונזה מאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, מלבד צ'יפ קטן בשפה, מצב טוב
white-yellow jug; late Bronze Age, 1550-1200 BCE, besides a slightly chipped lip, in good conditions

271-065


$70
בקבוקון חרס juglet מרוק אדום ידית כפולה, תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1220 לפנה"ס, גובה 11 ס"מ, פגמים קלים
Pottery juglet, red gloss, double handle, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, height 11 cm, minor damages

271-066


$180
כד חרס עם ידית אחת, תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, מצב כללי טוב, תיקון יחיד בגוף
Pottery jug with one handle, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, generally in good condition, repair to body

271-094


$150
כלי בהט (אלבסטר) קטן, מצרים תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, מצב טוב מלבד פגם יצור בדופן, גובה 11 ס"מ
Small alabaster vessel, Egypt, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, good condition, except for a manufacturing defect on the side

271-095


$280
כלי בהט (אלבסטר ) Alabastron מצרי, תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, צ'יפים בשפה, גובה 12.5 ס"מ
Egyptian Alabastron, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, chipping on the lip, height 12.5 cm

271-096


$240
שני כלי בהט (אלבסטר) קטנים מצרים, תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, 8.2 ס"מ, 7 ס"מ, מצבים טובים
Two small alabaster vessels, Egypt, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, 8.2 cm, 7 cm, good conditions

271-098


$90
ראש אשתורת אשורית bird face חרס, מאה עשירית עד תשיעית לפנה"ס, גובה 5 ס"מ
Astarte head, Judaea, bird –face, pottery, 10th. to 8th. century BC, height 5 cm

271-100


$25
נר חרס צבוט, א"י, תקופת הברזל בית ראשון, 1000-586 לפנה"ס, עבר תיקון ושיקום
Terracotta pinched oil lamp, Eretz-Israel, iron age, 1st Temple, 1000-586 BC, was reconstructed and repaired

271-101


$60
שלוש פכיות דליה, תקופת בית ראשון 1000-586 לפנה"ס, פכית אחת תמימה, שתים עם פגמים
Three juglets, first Temple period 1000-586 BC, one whole, two with faults

271-102


$30
כד חרס קטן עם ידית תקופת ברזל II, בין 1000-586 לפנה"ס
Clay vessel with handle, iron age II, 1000-586 BCE, good condition, height 19 cm

271-103


$65
כד חרס עם ידית, חיפוי אדום א"י ברזל II מצב טוב, פגמים קלים בשפה, גובה 28 ס"מ
Pottery jug with handle, red slip, Iron Age II, good condition, minor damage to rim, height 28 cm

271-104


$30
נר חרס ופיקסיס, תקופת הברזל 2-3, 700-586 לפנה"ס, תיקונים והשלמות
Terracotta oil lamp and pyxis, iron age II-III, 700-586 BC, repairs and reconstructions

271-105


$70
קערת חרס עם חיפוי אדום בחלקה הפנימי ובדפנות, תקופת הברזל 2, מאות ה8-6 לפנה"ס, קוטר 17 ס"מ, גובה 5.5 ס"מ, תיקונים
Terracotta bowl with red coating on inside and sides, iron age II, 8-6 C. BC, diameter 17 cm, height 5.5 cm repairs

271-106


$40
כד חרס אדום, תקופת ברזל 2 1000-586 לפנה"ס, מצב טוב
Red pottery jug, Iron Age II, 1000-586 BCE, good condition

271-107


$90
ראש אשתורת יהודאית עשוי חרס תקופה ישראלית, ברזל II, בין 1000-586 לפנה"ס, גובה 5 ס"מ
Clay head of an Judean Astarte, Israelite period, Iron Age II, 1000-586 BCE, good condition, height 5 cm

271-108


$40
קערת חרס, תקופת ברזל 2 1000-586 לפנה"ס, סדק בשפה, מלבד זאת מצב טוב
Pottery bowl, Iron Age II, 1000-586 BCE, cracked lip, otherwise in good condition

271-109


$90
ראש אשתורת יהודאית עשוי חרס תקופה ישראלית, ברזל II, בין 1000-586 לפנה"ס, גובה 5 ס"מ
Clay head of an Judean Astarte, Israelite period, Iron Age II, 1000-586 BCE, good condition, height 5 cm

271-110


$40
סיר גלובולרי וכד עם ידית עשויים חרס, תקופת ברזל II, גובה הכד 15.5 ס"מ, גובה הסיר 12 ס"מ, לכד שבר בשפה
Globular clay pot and clay jug with handle, iron age II, jug height 15.5 cm, pot height 12 cm, jug has cracked lip

271-111


$90
ראש אשתורת יהודאית עשוי חרס תקופה ישראלית, ברזל II, בין 1000-586 לפנה"ס, גובה 5 ס"מ
Clay head of an Judean Astarte, Israelite period, Iron Age II, 1000-586 BCE, good condition, height 5 cm

271-112


$40
כלי חרס עם ידית תקופת הברזל II, בין 1000-586 לפנה"ס, מצב טוב, גובה 19 ס"מ
Clay vessel with handle, iron age II, 1000-586 BCE, good condition, height 19 cm

271-113


$120
גביע חרס פולחני, תקופת הברזל, עבודת אבניים, חיפוי אדום בשפה, מתוקן בבסיס, שלם, לא תמים, גובה 16 ס"מ, קוטר 12 ס"מ
Terracotta ritual goblet, iron age, potter's wheel craft, with red coating, repairs on base, whole with faults, height16 cm, diameter 12 cm

271-114


$40
פכית חרס, תקופה ברזל בית ראשון 1000-586 לפנה"ס שבר בשפה
Terracotta juglet, iron age – 1st Temple, 1000-586 BC, break to lip

271-115


$160
פיגורת חרס זואומורפית תקופת הברזל 2 1000-586 לפנה"ס, מלבד רגל חסרה, מצב טוב, גובה 12, אורך 14 ס"מ
Zoomorphic clay figure, Iron Age II, 1000-586 BCE, except for a broken leg, in good condition, height 12, length 14 cm

271-116


$50
פכית חרס, תקופת הברזל 1000-586 לפנה"ס שלם, גובה 7 ס"מ, רוחב 6 ס"מ
Terracotta juglet, iron age 1000-586 BC, whole, height 7 cm, width 6 cm

271-117


$180
צלמית חרס, אשתורת סורית תקופת הברזל II, בין 1000-800 לפנה"ס, חלק תחתון משוחזר, גובה 11 ס"מ
Pottery plate, Syrian Astarte, Iron Age II, 1000-800 BCE, restructured base, height 11 cm

271-118


$50
פכית חרס, תקופת הברזל 1000-586 לפנה"ס שלם
Terracotta juglet, iron age 1000-586 BC, whole

271-119


$180
ראש אשתורת יהודאית מחרס תקופה ישראלית, ברזל II, בין 1000-586 לפנה"ס, מצב טוב, גובה 5.2 ס"מ
Clay head of an Judean Astarte, Israelite period, Iron Age II, 1000-586 BCE, good condition, height 5.2 cm

271-120


$50
פכית חרס, תקופת הברזל, 1000-586 לפנה"ס שבר בשפה
Terracotta juglet, iron age 1000-586 BC, break to lip

271-121


$180
פך מסננת בירה, קרמיקה, ארץ ישראל, תקופת הברזל 2-3, מאות 8-6 לפנה"ס
Terracotta jug-beer strainer, II-III iron age period, 8-6 C. BC

271-122


$50
קערת חרס, תקופת הברזל 1000-586 לפנה"ס קוטר 19, גובה 5 ס"מ, שלם, סדק קטן
Terracota bowl, iron age 1000-586 BC, diameter 19, height 5 cm, whole, minor crack

271-123


$220
צפחת חרס, תקופת הברזל 1000-586 לפנה"ס, עיטורים קונצנטרים, מצב שלם
Terracotta flask, iron age, 1000-586 BC, concentric ornaments, whole

271-124


$50
פכית חרס עם חיפוי אדום תקופת הברזל 2, 1000-586 לפנה"ס, מצב מושלם
Clay juglet with red slip, Iron Age II, 1000-586 BCE, perfect condition

271-125


$280
צלמית אלה חרס, שלם אך מורכב משני חלקים תקופת הברזל, 1000-586 לפנה"ס
Fragment of terracotta figurine, goddess, complete but in two parts, iron age 1000-586 BC

271-126


$60
כד חרס עם ידית ומשפך תקופת הברזל 2, 1000-586 לפנה"ס, מצב מושלם, גובה 24 ס"מ
Clay jug with handle and spout, iron age II, 1000-580 BCE, perfect condition, height 24 cm

271-127


$400
פיגורת ברונזה מצרית, אלף ראשון לפנה"ס
Egyptian bronze figurine, 1st thousand BC

271-128


$60
ראש האלה אשתורת, ישראלית-יהודאית חרס, מאה עשירית עד שמינית לפנה"ס, גובה 6 ס"מ
A pottery Astarte head, Judaea, 10th. to 8th. century BC, height 6 cm

271-129


$400
כלי חרס זואומורפי, תקופת הברזל המאוחרת 1000-586 לפנה"ס, ראש ידית ורגלים מקוריים, גוף -מרכז השלמה
Zoomorphic terracotta vessel, late iron age 1000-586 BC, head, handle and legs original, center reconstructed

271-130


$60
פך חרס, א"י תקופת בית ראשון מאות 8-7 לפנה"ס, שבר בשפה
Terracotta jug, Eretz-Israel, first temple period, 8-7 C. BC, break to lip

271-132


$70
חותם גליל מאלבסטר עם דמויות חרוטות אזור המזרח הקרוב הקדום
Cylinder stamp made of carved alabaster, showing figures, ancient near east

271-133


$220
צלמית פיינס (חרס עם גלזורה) מצרים, תקופת תלמטית קדומה, 600-300 לפנה"ס, דמות Ushapti (המשרתים בקברי האצולה המצרית), גובה 10.5 ס"מ, מצב טוב
Egyptian faience statuette, early Ptolemaic era, 600-300 BCE, an Ushabti figure, height 10.5 cm, good condition

271-134


$100
פלק חרס של אלת פריון, אשתורת, מצרים, מאה חמישית עד שלישית לפנה"ס, גובה 12 ס"מ
An Egyptian pottery plaque of a fertility goddess, Astarte, 5th. to 3rd. century BC, 12 cm

271-136


$30
בקבוק חרס, תקופה פרסית מאות 6-5 לפנה"ס, חלק עליון מעט שבור
Terracotta bottle, Persian period, 6-5 C. BC, breakes to top part

271-137


$60
שלושה פריטי חרס, א"י תקופה פרסית מאות חמישית-שלישית לפנה"ס, סוס, טורסו עם ראש דמות
Three pottery artifacts, Eretz Israel, Persian era, 5th-3rd BCE, horse, torso and a figure

271-138


$40
שני נרות שמן צבוטים מחרס תקופת בית ראשון תקופה "פרסית"
Two Terracotta oil pinched lamps, first Temple, "Persian" period

271-139


$100
בקבוקון ברונזה צורת אמפורה ארץ ישראל, תקופה פרסית, מאה חמישית -רביעית לפנה"ס
A amphora shaped bronze flask, Persian period

271-140


$40
פיגורת חרס, סוס עם רוכב, א"י, התקופה הפרסית, מאות חמישית עד שלישית לפנה"ס (הרוכב והרגלים האחוריות חסרים), גובה 12.5 ס"מ
Pottery figure, horse with rider, Eretz Israel, Persian era, 5th-3rd BCE (rider and hindquarters missing), height 12.5 cm

271-141


$500
כלי חרס עם גלזורה, עיטורים צבעוניים גיאומטריים, ציפור גדולה, שברים, תיקונים
Terracotta vessel with glazed colored geometrical decorations, large bird (has breaks and repairs)

271-142


$50
אמפורה מעוטרת, ארץ ישראל תקופה פרסית, מאה חמישית עד שלישית לפנה"ס, גובה 60 ס"מ, שברים ותיקונים , חסר חלק תחתון
Ornamented amphora, Eretz Israel, Persian era, 5th-3rd BCE, height 60 cm, cracks and repairs, missing bottom part

271-143


$750
קערת חרס עם גלזורה, ציורים אורנמנטים פלורליים, ועיטור ציפור במרכז, אירן-פרס, תקופסה עבאסית (מוסלמית קדומה), מאות 8-10 לספירה, עברה שיקום
Terracotta bowl with glazing, floral ornaments and bird in the middle, Persia, Abbasid period (ancient Islamic), 8-10 C. CE, (was restorated)

271-145


$40
חלק מפיגורת חרס, צורת ראש שור תקופה פרסית-הלניסטית, גובה 5.5 ס"מ
Part of a bull head shaped clay figurine, Persian-Hellenistic era, height 5.5 cm

271-146


$50
ראש צלמית מחרס, תקופה פרסית-הלניסטית, מאה 5 עד ראשונה לפנה"ס
Head of a clay statuette, Persian-Hellenistic era, 5th-1st BCE

271-162


$25
שבר טרה קוטה, רומי, מאה שלישית עד הראשונה לפנה"ס, חלק מסצינת קורבן, אורך 5.5 ס"מ
Roman pottery fragment, a fragmentary sacrifice scene, third-first C.BCE, length 5.5 cm

271-163


$50
שתי צלחות חרס עם חיפוי אדום מצב טוב, שברים קטנים בשפה, תקופה הלניסטית, מאה שלישית עד ראשונה לפנה"ס
Two pottery plates, with red slip, good condition, minor crack to the lip, Hellenistic era, 3rd-1st BCE

271-164


$25
שני פריטי חרס עם גלזורה "טרה סיגלטה", תקופה הלניסטית, מאות שלישית עד ראשונה לפנה"ס (שבורים)
Two glazed pottery artifacts, "Terra Sigillata", Hellenistic era, 3rd-1st BCE (cracks)

271-165


$50
נר חרס, תקופה הלניסטית מאות 4-3 לפנה"ס
Terracotta oil lamp, Hellenistic period, 4-3 C. BC

271-166


$25
שבר טרה קוטה, רומי, מאה שלישית עד הראשונה לפנה"ס, מלאך
Roman pottery fragment with an angel

271-167


$85
נר חרס, תקופה הלניסטית מאות 3-2 לפנה"ס, חיפוי ומירוק בצבע שחור
Terracotta oil lamp, Helenistic period, 3-2 C. BC, black color coating and and scrubbing

271-168


$40
שלושה פריטי קרמיקה הלניסטים מאות שלישית עד ראשונה לפנה"ס: צלחת ושני גביעים
Three Hellenistic ceramic artifacts, 3rd-1st BCE, a plate and two goblets

271-169


$1000
צלמית מצרית, בית פתולומיי עם כתב חרטומים, שבורה לשלושה חלקים, גובה 18 ס"מ
Egyptian figurine, Ptolemy kingdom, with hieroglyphs, broken into three parts, height 18 cm

271-193


$25
צלמית חרס של אלה מצרית כנראה נמשתה מהים, מצרים הרומית, מאה 1 לפני עד מאה שניה אחרי הספירה, גובה 12 ס"מ
Terracotta figurine of an Egyptian goddess, apparently was pulled from the sea, roman Egypt, 100 BC-100 CE, height 12 cm

271-194


$100
ארבע פיגורות חרס, מצרים הרומית, מאה ראשונה עד רביעית לספירה: ראש גמל, ראש דב, כלב ובבון
4 romano-egyptian pottery figurine, 1st. to 4 th. century AD, camel head, bear head, dog and baboon

271-195


$25
ראש פיגורת כלב, חרס, תקופה רומית, אלכסנדריה מאות שניה-שלישית לספירה, אורך 6 ס"מ
Head of a pottery dog figure, Roman era, Alexandria, 2nd-3rd CE, length 6 cm

271-196


$150
צלמית חרס, דוגמה מצרית אלכסנדריה הרומית, מאות 2-4 לספירה
Fragment of terracotta figurine, Egyptian design, roman Alexandria, 2-4 C. CE

271-207


$25
נר חרס צבוט, סוף תקופת בית ראשון מאה שישית לפנה"ס שבר מודבק
Terracotta pinched oil lamp, late first Temple period, 6th C. BC, repaired break

271-208


$40
בקבוק חרס, תקופה הרודיאנית מאה ראשונה לפני עד מאה ראשונה לספירה, השלמה, הדבקות
Terracotta bottle, Herodian period, 1st C BC-1st C. CE, restorations and repairs

271-209


$25
בקבוק טיפוס אונגנטריום, תקופה הרודיאנית מאה 1 לפניה"ס עד מאה 1 לספירה, א"י הרומית
Terracotta "Ungentaria" bottle, Eretz-Israel, Herodian –Roman period, 100 BC-100 CE,

271-210


$70
בקבוק חרס, א"י, תקופה הרודיאנית שרידי צביעה בצוואר, נדיר, שלם
Terracotta bottle, Eretz-Isreael, Herodian period, , 1st C BC-1st C. CE, remains of coloring to neck, rare, complete

271-211


$40
פך חרס, א"י, תקופת בית שני מאה לפני עד מאה שניה לספירה, ידית משוחזרת, שבר בשפה
Terracotta jug, second Temple period, 100 BC -100 CE, handle restored, break to lip

271-212


$120
בקבוק קישור, תקופה הרודיאנית א"י תקופה רומית, מאה 1 לפנה"ס עד מאה 1 לספירה (עם חור קטן, פסול בגלל טומאה)
Terracotta bottle, Herodian-Roman period, 100 BC-100 CE (with small hole, rejected as impure)

271-239


$50
צלמית טרה קוטה, אלכסנדריה הרומית
Terracotta figurine, roman Alexandria, goddess's face

271-240


$60
חלק מפיגורת חרס רומית אלת הפוריות מחזיקה קרן שפע מלאה פירות, חסר ראש, מאות ראשונה עד שלישית לספירה, אורך 16 ס"מ
A fragmentary roman pottery figure, the goddess of Abundance holding a cornucopia full of fruits,first-third C. CE, length 16 cm

271-241


$50
צלמית טרה קוטה, אלכסנדריה הרומית פני האלה
Terracotta figurine, roman Alexandria, goddess's face

271-242


$60
בקבוקון זכוכית קטן, א"י תקופה רומית, מאה 1-3 לספירה, צוואר ארוך, גובה 11 ס"מ
Small glass vial, Eretz-Israel, roman period, 1-3 C. CE, long neck, height 11 cm

271-243


$25
קערית חרס מחופה אדום תקופה רומית, מאות 1-3 לספירה, צ'יפים בשפה
Terracotta bowl with red coating, roman period, 1-3 CE, chips on lip

271-244


$60
בקבוקון זכוכית קטן, א"י תקופה רומית, מאה 1-3 לספירה, צוואר ארוך, גובה 12 ס"מ
Small glass vial, Eretz-Israel, roman period, 1-3 C. CE, long neck, height 12 cm

271-245


$25
בקבוקון חרס, א"י התקופה הרומית מאה 1-3 לספירה, גובה 8 ס"מ
Terracotta vial, Eretz-Israel, roman period, 1-3 C. CE, height 8 cm

271-246


$60
שלושה נרות שמן תקופה רומית מאות ראשונה עד שלישית, מצב טוב
3 roman pottery oil lamps, 1st to 3rd. century AD, good condition

271-247


$25
בקבוקון חרס, תקופה רומית מאות 1-3 לספירה, החלק התחתון חסר
Terracotta vial, roman period, 1-3 C. CE, bottom part missing

271-248


$60
ראש איילה מברונזה (חלק של מכסה נר? תקופה רומית, המאה הראשונה-שניה לספירה, אורך 30 מ"מ
Top part of a roman bronze lid of an oil lamp, 30mm, showing a deer head

271-249


$25
נר חרס, א"י, תקופה רומית מאוחרת מאות 3-4 לספירה, מעוטר בדגמים גיאומטרים, השלמות ותיקונים
Terracotta oil lamp, Eretz-Israel, late roman perid, 3-4 C. CE, decorated with geometrical designs, reconstructions and repairs

271-250


$70
אמפורת זכוכית קטנה, א"י תוקפה רומית, מאה 1-3 לספירה, שברים ותיקונים
Small glass amphora, Ererz-Israel, roman period, 1-3 C. CE, breaks and repairs

271-251


$25
בקבוקון חרס, תקופה רומית מאוחרת מאות 3-4 לספירה
Terracotta vial, late roman period, 3-4 C. CE

271-252


$80
נר חרס צורת דיסקוס, א"י תקופה רומית, מאות 1-3 לספירה, חיפוי אדום, חתום ע"י היצרן על הבסיס
Terracotta discus shaped oil lamp, Eretz-Israel, roman period, 1-3 C. CE, red coating, with maker's mark at bottom

271-253


$30
נר חרס, תקופה רומית מאוחרת מאות 3-4 לספירה, מתוקן, פגמים
Terracotta oil lamp, late Roman period, 3-4 C. CE, repaired, damages

271-254


$90
שלושה נרות חרס דגם דיסקוס חיקוי ארץ ישראלי, תקופה רומית, מאות 1-3 לספירה, שלמים, מצבים שונים
Three terracotta oil lamps, discus type, Eretz-Israeli copy, roman period, 1-3 C. CE, varied conditions

271-255


$35
שתי פיבולות רומיות מברונזה
2 roman bronze fibula

271-256


$90
שבר צלמית רומית, דמות אלה לבושה טוגה ונזר, מאות 2-3 לספירה
Fragment of roman figurine, portrait of a goddess wearing Toga and crown, 2-3 C. CE

271-257


$40
בקבוקון זכוכית קטן, א"י תקופה רומית, מאה 1-3 לספירה, צוואר ארוך, גובה 9 ס"מ
Small glass vial, Eretz-Israel, roman period, 1-3 C. CE, long neck, height 9 cm

271-258


$100
בקבוקון זכוכית קטן, א"י תקופה רומית, מאה 1-3 לספירה, צוואר ארוך, גובה 15 ס"מ
Small glass vial, Eretz-Israel, roman period, 1-3 C. CE, long neck, height 15 cm

271-259


$40
בקבוקון זכוכית קטן, א"י תקופה רומית, מאה 1-3 לספירה, צוואר ארוך, גובה 9 ס"מ
Small glass vial, Eretz-Israel, roman period, 1-3 C. CE, long neck, height 9 cm

271-260


$120
קערת חרס אדומה (טרה סיגלטה) תקופה רומית, מאות ראשונה-שלישית לספירה, קוטר 20.5 ס"מ, מצב טוב מלבד סדק וצ'יפ קטן
Small red clay bowl (Terra Sigillata), Roman era, 1st-3rd C., 20.5 cm in diameter, good condition, except for a small crack and chip

271-261


$40
סיר בישול רומי מחרס, ארץ ישראל, מאה ראשונה עד שלישית לספירה, תיקון בידית, סדק בבסיס, גובה 12 ס"מ
Roman clay cooking pot, Eretz Israel, 1st-3rd C. CE, repaired handle, crack on base, height 12 cm

271-262


$120
קנקן מברונזה, תקופה רומית מאה 1-3 לספירה, (חסר מכסה ובסיס) נדיר ביותר
A roman bronze bottle, missing cover and base, very rare

271-263


$40
בקבוקון זכוכית קטן, א"י תקופה רומית, מאה 1-3 לספירה, צוואר ארוך, גובה 6.5 ס"מ
Small glass vial, Eretz-Israel, roman period, 1-3 C. CE, long neck, height 6.5 cm

271-264


$140
שמונה חלקי אבזמים רומים מאה שניה עד רביעית לספירה
7 fragmentary roman buckles

271-265


$40
בקבוקון זכוכית קטן, א"י תקופה רומית, מאה 1-3 לספירה, צוואר ארוך, גובה 10 ס"מ
Small glass vial, Eretz-Israel, roman period, 1-3 C. CE, long neck, height 10 cm

271-266


$180
בקבוקון מפח-ברונזה, תקופה רומית מאוחרת -ביזנטית, מאה 3-6 לספירה, גובה 29 ס"מ
A late byzantine bronze-foil bottle, 29 cm high

271-267


$50
נר חרס, טיפוס שומרוני, א"י, מאות 3-4, דוגמאות ועיטורים גיאומטרים
Terracotta oil lamp, Samaritan type, Eretz-Israel, 3-4 C. CE, geometrical decorations

271-268


$2800
נר חרס, טיפוס בית נטיף, מאה שלישית, עם דגם המנורה, שופר ומחתה, ארץ ישראל, מאות 3-4 לספירה, חלק תחתון עם רפאות
Terracotta oil lamp, Beit-Natif type, with Menora, horn and coalpan, Eretz-Israel, 3-4 C. CE, bottom part repaired

271-362


$40
נר חרס, טיפוס שומרוני, א"י מאות 3-4 לספירה, עיטורים גיאומטרים, שלם (סדק קל)
Terracotta Samaritan type oil lamp, Eretz-Israel, 3-4 C. CE, geometric decorations, whole , minor crack

271-363


$50
נר חרס שומרוני, א"י מאה שלישית או רביעית לספירה, עיטורים גיאומטרים
Terracotta Samaritan oil lamp, Eretz-Israel, 3 or 4 C. CE, geometrical decorations

271-364


$40
נר חרס שומרוני קדום, מאה ראשונה-מאה רביעית לספירה, מצב טוב
Pottery oil lamp, Eretz Israel, early Samaritan, 1st-4th C. CE, good condition

271-365


$90
שלושה נרות שמן, תקופה שומרונית קדומה מאה שניה עד רביעית, מצב טוב
three early samaritan pottery oil lamps, 2nd to 4th. Century AD, good condition

271-366


$50
נר חרס טיפוס שומרוני, א"י מאות 3-4 לספירה, עיטורים גיאומטרים ופלורלים, שלם
Terracotta Samaritann type oil lamp, Eretz-Israel, 3-4 C. CE, geometric and floral decorations, whole

271-368


$50
ארבעה נרות שמן מחרס, תקופה שומרונית מאוחרת, מאות 5-7 לספירה, אחד שלם, שלושה שבורים
4 late Samaritan pottery oil lamps, one intact, others damaged

271-369


$50
שלושה נרות שמן, תקופה שומרונית מאוחרת מאות 5-7 לספירה, מצב טוב
three Late Samaritan pottery oil lamps, 5 to 7th. Century AD, good condition

271-370


$50
שלושה נרות שמן, תקופה שומרונית מאוחרת מאות 5-7 לספירה, מצב טוב
three Late Samaritan pottery oil lamps, 5 to 7th. Century AD, good condition

271-371


$60
שני נרות שמן מחרס, תקופה שומרונית מאוחרת מאות 5-7 לספירה, מצב טוב
Two Pottery oil lamps, Eretz Israel, late Samaritan, 5th-7th C. CE, good condition

271-372


$50
נר חרס, טיפוס שומרוני, א"י מאות 5-7 לספירה, עיטורים גיאומטרים, שלם
Terracotta Samaritan type oil lamp, Eretz-Israel, 5-7 C. CE, geometric decorations, whole

271-374


$25
פכית חרס, תקופה רומית-ביזנטית מאות 3-5 לספירה, פגמים וסדקים
Terracotta juglet, Roman-Byzantine period, 3-5 C. CE, faults and cracks

271-375


$90
בקבוק מפח ברונזה, תקופה ברונזה מאוחרת-ביזנטית, מאה 300-600 לספירה, גובה 28 ס"מ
A late byzantine bronze-foil bottle, 28 cm high

271-376


$40
שני חלקים של מקטירים, א"י תקופה רומית-ביזנטית, מאה שניה עד מאה ששית לספירה (שברים), גבהים 11.5 ס"מ, 28 ס"מ
Two parts of incense burners, Eretz Israel, Roman-Byzantine era, 2nd-6th CE, (cracks), heights 11.5 cm, 28 cm

271-377


$180
בקבוק פח-ברונזה, תקופה רומית מאוחרת-ביזנטית, גובה 26 ס"מ
A late byzantine bronze-foil bottle, 26 cm high

271-379


$25
שלוש בולות ביזנטיות, עופרת וכן שבר קמע ביזנטי, מראה את סנט ג'ורג' הורג את הדרקון, מאות רביעית-שישית לספירה
Three lead Byzantine bullae, and fragment of a byzantine charm showing St. George killing the dragon, 4th-6th C.,CE

271-380


$50
פיבולה ביזנטית, ברונזה עם שני צלבים, מאות רביעית -שישית לספירה
A byzantine bronze fibula with 2 crosses

271-381


$25
נר חרס, א"י, תקופה ביזנטית טיפוס שומרוני, מאות 4-5 לספירה, בעל שני עיטורים דגם מנורה, חלק תחתון כנראה השלמה
Terracotta oil lamp, Eretz-Israel, Byzantine period, Samaritan type, 4-5 C. CE, with two Menora shaped ornaments, lower part probably reconstructed

271-382


$50
נר חרס, טיפוס מנורה, עם אלמנטים גיאומטרים, א"י, תקופה ביזנטית, מאות 4-7 לספירה
Terracotta oil lamp, menorah type with geometric elements, Eretz-Israel, byzantine period, 4-7 C. CE

271-383


$25
פכית חרס, תקופה ביזנטית מאות 5-6 לספירה, שבר בשפה
Terracotta juglet, Byzantian period, 5-6 C. CE (break to lip)

271-384


$60
שני כלי חרס ביזנטים, מאות 5-7 לספירה
Two byzantine terracotta vessels, 5-7 C. CE

271-385


$30
כוס חרס ביזנטית, 400-600 לספירה, ידית שבורה, גובה 10 ס"מ
Byzantine pottery cup, broken handle, 10cms high

271-386


$60
נר חרס, א"י, סוף התקופה הביזנטית תחילת התקופה המוסלמית הקדומה, עבודת אבניים
Terracotta oil lamp, Eretz-Israel, late Byzantine period, early Islamic, potter's wheel craft

271-387


$35
נר חרס, א"י, תקופה ביזנטית ראשית התקופה המוסלמית, מאות 6-7 לספירה
Terracotta oil lamp, Eretz-Israel, Byzantine period-early Islamic, 6-7 C. CE

271-388


$60
נר חרס, א"י תקופה ביזנטית מאות 5-6 לספירה, שרידי חיפוי אדום, עיטורים גיאומטרים, מסביב לעין הנר
Terracotta oil lamp, Eretz-Israel Byzantine period, 5-6 C. CE, remains of red coating with geometrical decorations

271-389


$40
כלי ברונזה ביזנטי, רגליות צורת צלבים, פגמים רבים
A byzantine bronze item, feet in shape of crosses, a lot of defects

271-390


$60
נר שמן מחרס, תקופה ביזנטית מאוחרת, מאה 7-8 לספירה, עם עיטור צלב ירושלים בתחתית
Late byzantine pottery oil lamp with a Jerusalem Cross on the bottom, 7/8 century AD

271-391


$40
צלמית חרס, ביזנטי שחוק
Terracotta Byzantine figurine , frayed

271-392


$80
שני בקבוקוני עופרת pilgrim's flasks תקופה ביזנטית
Lead pilgrims' flask, Byzantine era

271-393


$40
בקבוקון חרס חלקי Pilgrim Flask תקופה ביזנטית מאות חמישית-שביעית לספירה
Partial pottery "Pilgrim Flask", Byzantine era, 5th-7th CE

271-394


$150
טבעת ברונזה עתיקה (עם כתב שומרוני?) תקופה ביזנטית
Bronze ring, Byzantine period, with Samaritan? Legend

271-395


$40
נר חרס ביזנטי, טיפוס "נעל בית" עיטורים בדגם גיאומטרי רדיאלי עם מנורה ליד הבזיך, חלק תחתון עם רפאות
Byzantine terracotta oil lamp, slipper type, decorated in geometrical radial design with menorah near the cornet, bottom part with repairs

271-396


$160
מקטיר ביזנטי, חרס מעוטר עם ידית אחת תיקונים בגוף, א"י, מאות חמישית-שישית לספירה, גובה 10 ס"מ
Byzantine incense burner, ornamented pottery with a handle, repairs to the body, Eretz Israel, 5th-6th C., height 10 cm

271-397


$80
קנקן חרס, תקופה ביזנטית שוקולד לבן, גובה 18.4, קוטר 12.5 ס"מ
Terracotta jar Byzantine Period, white chocolate, height 18.4 cm, 12.5 cm in diameter

271-418


$70
כד חרס, תקופה ביזנטית מאוחרת עד איסלמית קדומה, מאות ששית-שביעית לספירה, גובה 24 ס"מ, נמצא בים
Clay jug, late Byzantine to early Islamic period, 6th-7th C., height 24 cm, found at sea

271-420


$25
כד חרס (מימיה), איסלמי עם פיאה וידית (חלקים משוחזרים), גובה 17 ס"מ
Islamic pottery flask, partly restored, height 17 cm

271-421


$90
כלי ברונזה למילוי נרות שמן תקופה איסלמית, מאה 8 עד 12 לספירה
Bronze vessel for refilling oil lamps, Islamic period, 8th-12th C.

271-422


$40
נר חרס, א"י תקופה ערבית קדומה מאות 8-10 לספירה, תקופה עבאסית, פגם קל בשפה
Terracotta oil lamp, Eretz-Israel, ancient Arab, Abbasid period, 8-10 C. CE, damage to lip

271-423


$100
שלושה נרות חרס, התקופה המוסלמית הקדומה מאות 7-8 לספירה, על אחד מהם צלב בתחתית
Three terracotta oil lamps, ancient Islamic period, 7-8 C. CE, one has a cross at bottom

271-435


$25
פיגורת חרס, ישו התינוק תקופה צלבנית?
Terracotta figurine of baby Jesus, Crusades period?

271-436


$120
כפתור וידית חרס המציגה צלב ומסביבו כתובת, תקופה צלבנית
Terracotta button and handle showing a cross with inscription around it, crusader period

271-437


$65
שתי צלמיות מריה הקדושה? אבן גיר מחופה, כנראה תקופה צלבנית
Two figurines, saint Maria?, coated limestone, probably crusades period

271-438


$120
קופסת רליקווריום, א"י תקופה צלבנית, שבור ללא מכסה, עם חריטת דקל (נדיר) 8.5X4.5X4.5 ס"מ
Box, Eretz Israel, Reliquarium Crusader period, broken, no lid, with a palm tree engraved (rare), 8.5X4.5X4.5 cm

271-439


$100
צלמית ברונזה "נזיר מתפלל" תקופה צלבנית, מאה 11-13 לספירה, גובה 55 מ"מ
A bronze figurine of a praying priest, crusader period, 55mm

271-441


$25
נר שמן צבוט מחרס, תקופה ממלוכית מאות 13-16, סגנון בית ראשון
Terracotta pinched oil lamp, Mamluk period, 13-16 C. CE, in first Tample style

271-442


$60
נר חרס, תקופה ממלוכית מאות 13-14, עיטורים פסוידו כיתוב ואלמנטים גיאומטרים אויינטלים, שלם, מתוקן
Terracotta oil lamp, mamluk period, 13-14 C. CE, pseudo letters ornaments and oriental elements, whole, repaired

271-443


$40
נר שמן מחרס עם גלזורה ירוקה א"י תקופה ממלוכית, פגמים קלים
Terracotta oil lamp with green glazing, Eretz-Israel, Mamluk period, 13-16 C. CE, minor damage

271-444


$70
נר חרס ממלוכי, מאה 10-15 לספירה מצב טוב
Mamluk pottery oil lamp, 10th-15th C. CE, good condition

271-445


$40
טבעת ברונזה לגבר, תקופה ממלוכית
Bronze man's ring, mamluk period

271-446


$120
חמישה פריטי כלי חרס ממלוכים שתי קעריות, שני כדים וצוואר כד, מאות 12-15 (שברים)
Five Mamluk pottery artifacts: two small bowls, two jugs and a jug neck, 12-15 C. (cracks)

271-451


$50
לוט של 12 קלעי עופרת תקופה עותמנית, מאות 16-18
Lot of 12 lead sling projectiles, ottoman period, 16-18th C.

271-452


$75
לוט של 8 ראשי מקטרות חרס מצבים שונים, תקופה עותמאנית
Lot of 8 terracotta pipe heads, ottoman period, varied conditions

271-453


$70
שני שברי אריחי אבן איסלמיים תקופה עותמאנית, מאות 16-17, עם כיתוב ערבי
Two Islamic stone tile shards, Ottoman era, 16th-17th C, Arabic inscription

271-454


$90
קערת קרמיקה, ערבית המאה ה-19, גובה 8 ס"מ, קוטר 32 ס"מ (סדק)
Arab ceramic bowl, 19th C., height 8 cm, 32 cm in diameter (crack)

271-455


$90
מעמד חרס ערבי, מאות 19-20 עם ששה בזיכים, קוטר 32 ס"מ
Arab clay stand, with six small bowls, 32 cm in diameter, 19th-20th C.