271-771


$25
בית מזוזה, כסף 925, ישראל שנות ה60
Silver 925 mezuza case, Israel, the 1960's

271-772


$700
קופסה למגילת אסתר, כסף עם עבודת ניסור וריקוע, אורך כולל ידית 44 ס"מ, פתח למגילה בגובה 17 ס"מ, 617 גרם
Silver case for Esther scroll, pierced and hammered design, length including handle 44 cm, fits scroll height 17 cm, 617 gm

271-773


$40
יד לספר תורה, דוגמה מזרחית, עם הקדשה: לע"נ יחיא בן דוד צארום, אורך 32.5 ס"מ
Torah pointer, oriental style, with a dedication: L’ilui Neshamt Yechia Ben David Tzarom, length 32.5 cm

271-774


$850
כתר כסף לספר תורה אשכנזי קטן כחדש, גובה 24 ס"מ, קוטר בסיס 14.5 ס"מ, 920 גרם
Askenazi Tora crown, silver, as new, height 24 cm, base diameter 14.5 cm, 920 gm

271-775


$140
פמוט כסף פיליגרן לנרות שבת שני בזיכים לשמן, גב עם לוחות הברית, 9.5X9X6.2 ס"מ, 140 גרם
Silver filigree candlestick for Shabbat candles, two cornets for oil, back with covenant tables, 9.5X9X6 cm. 140 gm

271-776


$65
חמישה תליוני כסף, קישוטים לבקבוקי יין לחיים (3), שבת קודש, ולכבוד יום טוב, סה"כ 65.3 גרם
Five silver pendants for bottles: "Lechaim" (3), Shabbat Kodesh, Lichvod Yom Tov, total 65.3 gm

271-778


$25
כלי בשמים קטן, כסף עם פיליגרן חתום בצלאל ירושלם, קוטר 4.8 ס"מ, 26 גרם
Small Besamim, silver with filigree, marked Bezalel, Jerusalem, diameter 4.8 cm, 26 gm

271-779


$70
כלי בשמים, כסף עם פיליגרן ועבודת צריבה, 66 גרם, גובה 11 ס"מ
Silver Besamim, with filigree and etching, 66 gm, height 11 cm

271-780


$50
מגדל בשמים, כסף Sterling ישראל, שנות ה50, 52 גרם, גובה 17.6 ס"מ
Besamim spice tower, sterling silver, Israel, the 1950's, 52 gm, height 17.6 cm

271-781


$80
כלי בשמים צורת אגרטל עם עבודת ריקוע אריות, מגן דוד, כיתוב ציון וברכה "בורא עצי בשמים"
Besamim spice vessel shaped like a vase, with relief of lions, star of David, inscribed Zion and the blessing "Bore Miney Besamim"

271-782


$50
מגדל בשמים, כסף 800 גובה 16.2 ס"מ, 60 גרם
Silver 800 Besamim spice tower, height 16.2 cm, 60 gm

271-783


$800
מגדל בשמים, כסף, רוסיה הצארית אזור פולין, (אישור מוסקבה 1878), גובה 25.5 ס"מ, 218 גרם
Besamim tower, Silver, Tzari Russia in Poland (Moscow stamp 1878), height 25.5 cm, 218 gm

271-785


$25
חנוכיה לשמן, פליז, גב עם אריות מנורה וציפורים, גובה 22 ס"מ
Brass Chanukah oil lamp, back with lions, birds and a Menorah, height 22 cm

271-786


$300
חנוכית ברונזה דוגמת מרוקו צפון אפריקה, גובה 36 ס"מ, רוחב 22.5 ס"מ
Bronze Chanuka lamp in Morrocan style, North Aftika, height 36 cm, width 22.5 cm

271-787


$25
חנוכיה לשמן, פליז, דוגמת יוון גובה 22, רוחב 27.5 ס"מ
Brass Chanukah oil lamp, Greek design, height 22 cm, width 27.5 cm

271-788


$500
חנוכיה לנרות, גב עם אריות לוחות הברית, כתר תורה, כולל שמש וכד שמן, בסיס 23X7, גובה 24.5 ס"מ, 475 גרם
Silver Chanuka lamp for candles, back with lions, covenant tables and Tora crown, Shamash and pitcher included, base 23X7, height 24.5 cm, 475 gm

271-789


$35
חנוכיה מיניאטורית לנרות, כסף פיליגרן 44 גרם
Miniature silver Chanuka lamp for candles, 44 gm

271-790


$1200
חנוכית גב, שילוב של כסף (הגב) ופליז (הספסל), בזיכים צורת אריות, הגב עם אריות, לוחות הברית, וכתר תורה, תחילת המאה ה20, בסיס 36X15, גובה 33 ס"מ
Chanuka lamp, integrated silver (back) and brass (bench), lion shaped cornets, back with lions, covenant tables and Tora crown, early 20th century, base 36X15, height 33 cm

271-791


$50
שלוש חנוכיות לשמן, פליז, דוגמה צפון אפריקה רוחב 15, גובה 12 ס"מ
Three brass Chanukah oil lamp, North African design, width 15, height 12 cm

271-793


$25
שני תיקי תפילין מזכרת ירושלים עם רקמה, מראה הכותל המערבי, א. רקום על משי ב. רקום על קטיפה, תחילת המאה ה20
Two Tefilin bags, Mazkeret Yerushalaim, with embroidery showing the western wall: a. embroidered on silk, b. embroidered on velvet, early 20th century

271-794


$100
שמונה תיקי תפילין- טלית רקומים על משי, קטיפה וכו', מחצית ראשונה של המאה ה20,
Eight Tefilin-Talith bags, embroidered on silk, velvet etc, first half of 20th century

271-795


$25
תיק לתפילין ותיק לטלית שניהם עם מונוגרמה, מגן דוד ותיארוך 5666 (1906), אירופה, תחילת המאה ה20
Tefilin bag and Talith bag, both with monogram, star of David, dated 1906, Europe, early 20th century

271-796


$120
פרוכת לארון קודש, עבודת רקמה סוזני 121X98
Holy ark curtain, embroidery, 121X98

271-797


$40
שני מעילים לספר תורה, תפר"ח 1928, תש"י 1950, וכן עבודת רקמה שנתרמה לבית כנסת ביפו
Two Tora mantles, 1928, 1950, and also embroidery that was donated to a synagogue in Jaffa

271-798


$4750
מפה לשבת, עבודת רקמה עדינה ומיוחדת חוטי כסף מוזהבים עם נוסח הקידוש מתוארך תק"פ 1820, שנת שפרה עלי ומונוגרמה של המשפחה E.B., שמם של החתן והכלה אלחנן וברטה אדלר ממשפחת רבנים ידועה בגרמניה, אחיו של הרב נתן אדלר, הרב של כל מדינות אנגליה ומושבותיה, 118X118
Tablecloth for Shabbath, delicate embroidery of gilded silver thread, with Kidush, and family monogram E.B., Elchanan and Berta Adler dated 1820, Adler family is famous german jewish Rabbi's family, 118X118