223-1522

קלסר עם מכתבי רבנים: הרב אריה לוין, הרב זלמן סורוצקין, הרב אונטרמן, הרב עוזיאל ועוד, ס"ה 18 מכתבים ותעודות

Binder with Rabbinic letters: Rav Arieh Levin, Rav Zalman Sorotzki, Rav Unterman, Rav Uziel and more, total of 18 letters and documents

Start Price: $170 Sold for: $170