223-1535

ספר רזיאל המלאך, דפוס, פגום מאד, בכריכת העור דפים עם שמות קבליים וכו'

Raziel Ha'malach, severely damaged, leather bound, pages with Kabalistic names etc

Start Price: $190