223-1537

חמישה חומשי תורה והוא תיקון סופרים עם פירוש רש"י ואברבנאל, ספר ויקרא וספר דברים, אמשטרדם, תקכח 1768, ללא כריכה

Hamisha Humshei Torah, Tikun Sofrim with Rashi and Abarbanel interpretation, Va-Yikra and Dvarim, Amsterdam, 5528, 1768, with no binding

Start Price: $50 Sold for: $50