223-1548

מחזור סדר קריאי מועד, חלקים סדר שביעי של פסח, חג שבועות, ליל הושענה רבא, הוצ' שלזינגר וינה, תרכ"ב 1862, וכן תהילים רדלהיים, בכריכה מתוקנת ביד

Seder Kriey Moed Machzor, parts: Seder Shvii Shel Pesach, Shavuot, Hoshana Raba, Schlessinger, Vienna, 1862, and Tehilim, Roedelheim, binding repaired by hand

Start Price: $40