223-1562

שו"ת זרע אמת, על יורה דעה ליוורנו, תקנ"ו 1796, נקבי עש

Zera Emeth on Yoreh Dea, Livorno, 5556, 1796 (moth damage)

Start Price: $40