223-1574

יפה תואר, באור על ספר בראשית נדפס בבית צבי הירש בן רבי יוסף הלוי ז"ל, פיררא, תל"ב 1672, תקי"ט דף

Yege Toar, interpretation on Breshit, printed in the house of Zvi Hirsch Ben Rabbi Yosef Halevi Z"L, Firra, 5432, 1672, 519 p.

Start Price: $400