223-1581

וויאזוי איד האב איבעגעלעבט די דייטשן לודז', 1946, 46+4 עמ' (נייר חום)

Visoi Ich Hab Ibergelebt Di Deitschen, Yiddish, Hebrew letters, Lodz, 1946, 44+46 p. (brown paper)

Start Price: $40