223-2068

קסת דיו עשויה קרמיקה צורת אניית קיטור, מזכרת מהאניה Cleethoepes, חתומה foreign, אנגליה, פגמים

Ceramic inkwell, steamship shaped, souvenir from the Cleethorpes ship, marked foreign, England, damages

Start Price: $25