224-1144

שעון מדף צרפתי, חיפוי עבודת אורמולו, עם שתי פיגורות מעל, אישה נותנת ענבים לילדה

French mantle clock with ormolu coating, with two figurines on top, woman giving grapes to a child


Start Price: $650