224-1159

חרב אנגלית, ללא נדן

English sword, without sheath


Start Price: $200