224-2033

לוט כתבי יד תימניים, כתובים ע"ג נייר (קבלה, דיני שחיטה וכו')

Yemeni manuscripts, written on paper (Kabbalah, Shchita regulations etc.)


Start Price: $25