225-1172

מטבע כסף ע"ס 2/3 Thaler Ernst August, Brunswick-Luneburg Culenberg, 1690, VG

Silver coin, 2/3 Thaler, Ernst August, Brunswick-Luneburg Culenberg, 1690, VG

Start Price: $25 Sold for: $80


מטבע כסף ע
מטבע כסף ע
מטבע כסף ע
מטבע כסף ע
מטבע כסף ע