225-1254

מטבע ברונזה רומי ע"ס דופונדיוס פנים אשת השליט אנטוניוס פיוס -פאוסטינה, גב: אלה רומית

Roman bronze coin, dupondius, obverse: Faustina wife of Antoninus Pius, reverse: Roman goddess

Start Price: $25


מטבע ברונזה רומי ע
מטבע ברונזה רומי ע
מטבע ברונזה רומי ע
מטבע ברונזה רומי ע
מטבע ברונזה רומי ע