225-1292

בד לשתי שקיות: עפר מהר הזיתים ועפר מקבר רחל, להשיג אצל אברהם יצחק מינץ, בית ישראל, ירושלים (ללא עפר)

Cloth for two bags: earth from the Mount of Olives and earth from Rachel’s Tomb, "available at Avraham Yitzchak Minz, Beit Israel, Jerusalem" (without the earth)

Start Price: $25 Sold for: $95


בד לשתי שקיות: עפר מהר הזיתים
בד לשתי שקיות: עפר מהר הזיתים
בד לשתי שקיות: עפר מהר הזיתים
בד לשתי שקיות: עפר מהר הזיתים
בד לשתי שקיות: עפר מהר הזיתים