225-1298

קופת צדקה "צדקה גדולה פיר בקור חולים האספיטאל, תלמוד תורה וישיבת עץ חיים אין ירושלים."

Alms box “Tsedaka Gedola Fir Bikur Cholim Hospital, Talmud Tora V’Yeshivat Etz Chayim In Yerushalayim”

Start Price: $25


קופת צדקה
קופת צדקה
קופת צדקה
קופת צדקה
קופת צדקה