225-1313

שבע גליונות "אביב-שבועון מצויר לבני הנעורים, יוצא בכל ערב שבת", חוב' מספר: 7,9-13,15, ניו יורק, 1915, תרע"ה-תרע"ו

Seven issues of “Aviv-Shvuon Metsuyar L’bnei Ha- Ne’urim, Yotse B’kol Erev Shabat”, issues no’ 7-9, 13,15, New York 1915, 5675-5676

Start Price: $25


שבע גליונות
שבע גליונות
שבע גליונות
שבע גליונות
שבע גליונות