225-1380

שש מפות ירושלים 1:10000 סוף תקופת המנדט, מספרי גליונות 1-6, וכן מפת העיר העתיקה עם תוספת קוי החזית ינואר 48

Six maps of Jerusalem 10000: 1, late B Mandate period, no’ 1-6, and a map of the old city with an addition of the Jan.1948 front lines

Start Price: $50 Sold for: $160


שש מפות ירושלים 1:10000
שש מפות ירושלים 1:10000
שש מפות ירושלים 1:10000
שש מפות ירושלים 1:10000
שש מפות ירושלים 1:10000