225-1522

חוברת תווים, חורבן טיטאניק אדער דער נעסער קבר The Titanic's Disaster, Hebrew publ. Co., ניו יורק 1912, שער מצויר ע"י J. Keller

Music sheet booklet, The Titanic's Disaster, Hebrew publ. Co, New York 1912, illustrated cover by J. Keller

Start Price: $200 Sold for: $200


חוברת תווים, חורבן טיטאניק
חוברת תווים, חורבן טיטאניק
חוברת תווים, חורבן טיטאניק
חוברת תווים, חורבן טיטאניק
חוברת תווים, חורבן טיטאניק