225-1524

ספר זמירות ישראל, כולל ספר תהילים (ספר ראשון), כולל שלושה לוחות עם תחריטי נחושת, כלי נגינה (אחרי דף מ), אופיבך, תקס"ד 1804

Sefer Zmirot Israel, including SeferTehilim (book one), including three plates with copper engravings, musical instrument (after p 40), Offenbach, 5564 1804

Start Price: $120


ספר זמירות ישראל, כולל ספר תהילים
ספר זמירות ישראל, כולל ספר תהילים
ספר זמירות ישראל, כולל ספר תהילים
ספר זמירות ישראל, כולל ספר תהילים
ספר זמירות ישראל, כולל ספר תהילים