225-1526

ספר פרי חדש על יורה דעה פיורדא, תקכ"ט 1769, כרוך יחד עם ספר לחם הפנים על שולחן ערוך יורה דעה, פיורדא, תקכ"ו 1766

Sefer Pri Chadash Al Yoreh Dea, Fuerth, 5529 1769, bound with Sefer Lechem Hapanim al Shulchan Aruch Yoreh Dea, Fuerth 1766

Start Price: $100 Sold for: $110


ספר פרי חדש על יורה דעה
ספר פרי חדש על יורה דעה
ספר פרי חדש על יורה דעה
ספר פרי חדש על יורה דעה
ספר פרי חדש על יורה דעה