225-1527

ספר פרשת הכסף, שאלוניקי דפוס רפאל יאודה, תקי"ח 1758, 2+100 ד, ללא כריכה

Sefer Parashat Hakesef, Salonike, Raphael Jaode press, 5518, 1758, 2+100 p. (no cover)

Start Price: $35 Sold for: $75


ספר פרשת הכסף, שאלוניקי
ספר פרשת הכסף, שאלוניקי
ספר פרשת הכסף, שאלוניקי
ספר פרשת הכסף, שאלוניקי
ספר פרשת הכסף, שאלוניקי