225-1534

תלמוד בבלי מסכת נזיר, סוטה ונדרים (חלקי), סלאוויטה, תקע"א (שנת כל ימי נזרי קודש הוא)הדפים נייר כחול, נזקי עש קלים

Babilonian Talmud tractae Nazir, Sota and part of Nedarim, Slavita, 5571, 1811, blue paper, light moth damage

Start Price: $180 Sold for: $260


תלמוד בבלי מסכת נזיר, סוטה
תלמוד בבלי מסכת נזיר, סוטה
תלמוד בבלי מסכת נזיר, סוטה
תלמוד בבלי מסכת נזיר, סוטה
תלמוד בבלי מסכת נזיר, סוטה