225-1537

ספר מקרא מפורש עם פירוש רש"י והפטרות, חלק חמישי, דברים, ירושלים, תרס"ח 1908, עם תמונת כותל המערבי בעמוד אחרון

Sefer Mikra Meforash, with interpretations and Haftarot, part five, Dvarim, Jerusalem, 5668 1908, picture of the western wall on last page

Start Price: $25 Sold for: $25


ספר מקרא מפורש עם פירוש רש
ספר מקרא מפורש עם פירוש רש
ספר מקרא מפורש עם פירוש רש
ספר מקרא מפורש עם פירוש רש
ספר מקרא מפורש עם פירוש רש