225-1544

משניות מסדר קדשים, עם פירוש רבנו משה בר מיימון ז"ל ופירוש מוהר"ר עובדיה ברטנורה, מנטובה, שכ"ב 1562, עם תרשימים, וכן תוספות בכתב יד (ללא כריכה)

Mishnayot Miseder Kdashim, Im Perush Rabenu Moshe B"R Maimon Z"L Uperush Mohr"r Ovadia Bartanura, Mantua, 5322, 1562, with illustrations and handwritten additions

Start Price: $50 Sold for: $450


משניות מסדר קדשים, עם פירוש
משניות מסדר קדשים, עם פירוש
משניות מסדר קדשים, עם פירוש
משניות מסדר קדשים, עם פירוש
משניות מסדר קדשים, עם פירוש