225-1566

יסוד ושרש העבודה, כוונת התפילות של כל השנה.. עם הנהגות מוסר ותקוני טעויות בפרשיות ועוד, הורודנא, תקנ"ה, דפים ב-קלו (מפות ארץ ישראל בדף קב בשני הצדדים) חסר שער, כריכה לא מקורית, נזקי עש קלים

Yessod Ve-Shoresh Haavoda, Horodna, 5551, 1791, p. 2-136 (with schematic maps of Eretz-Israel on both sides of p.102)cover not original, minor moth damage

Start Price: $40 Sold for: $140


יסוד ושרש העבודה, כוונת
יסוד ושרש העבודה, כוונת
יסוד ושרש העבודה, כוונת
יסוד ושרש העבודה, כוונת
יסוד ושרש העבודה, כוונת