225-1568

ספר עוללות אפרים, אמשטרדם תקמ"ט 1789, כריכת עור מקורית פגומה, קכג דף

Olelot Efraim, Amsterdam, 5549 1789, original leather binding, damaged, 123 pages

Start Price: $40 Sold for: $65


ספר עוללות אפרים, אמשטרדם
ספר עוללות אפרים, אמשטרדם
ספר עוללות אפרים, אמשטרדם
ספר עוללות אפרים, אמשטרדם
ספר עוללות אפרים, אמשטרדם