225-2304

סיכת פורצלן עם ציור מיניאטורה דיוקן אישה, תוצ Limoges, צרפת, מסגרת פליז

Porcelain brooch with a miniature drawing, portrait of a woman, by Limoges, France, brass frame

Start Price: $50


סיכת פורצלן עם ציור מיניאטורה
סיכת פורצלן עם ציור מיניאטורה
סיכת פורצלן עם ציור מיניאטורה
סיכת פורצלן עם ציור מיניאטורה
סיכת פורצלן עם ציור מיניאטורה